I GARZO' DELL'OSTERIA CANDIDATU PRESIDENTE PE' I POSTO A I COLLE | Roma

I GARZO\' DELL\'OSTERIA CANDIDATU PRESIDENTE PE\' I POSTO A I COLLE

Cosa c'è in programma?

appoggemo luigi i garzò comme candidatu a i colle

Discussione

io voria sapé che fine ha fattu i candidatu presidente... da quanno erenu 'ncominciati i scrutini, n'zè più nè vistu, nè sentitu... è sparitu senza lascià detto gniente! :-( senza nemmancu fà n'analisi delle votaziù de oggi... :'( Luigi garzò ci vò dì comme ci tenemo da comportà domà? ci vò dì la tattica che tenemo da tenè pella seconda votaziò? o te sì itu a venne? >:( o tenemo da ì a chi i'à vistu? a mezzanotte fenisce però!
All'appello non manca nemmeno il Fatto Quotidiano ...
2016? Ci sono già rumors sulle dimissioni di Mattarella?
la notizia stà a rescì n'cima a tutta la stampa... i presidente de i colle domà và a fà i giuramento!!! però a mì 'ncora nomme lo fà sapè! :-(
pure n'cima a brescia oggi!!!
e, pè fenì... pure euronews, ch'arepiglia la notizzia dell'ansa!
Dicenu de i Garzò avvicinandolo a Siffredi... articolo davvero caruccio...
e, chesso è chello ch'au scrittu a panorama...
la notizia de i voto a giggino ha superatu tutte le apettative! se iaate a vedè n'cima a gughele ci stau 81.500 risurtati... ;-) vor dì 81.500 paggine de internette cò i nome de i presidente!!!
esso pure quotidianu oggi che pubblica giggino...
giggino n'cima a i fattu quotidianu... che se sò missi pure a fà ipotesi tutte sbagliate! iate a vedè ora 12.59
pure n'cima a Sardegna oggi" !
già lo sò detto ì'atru giorno... chi tè tuittere, iesse a commentà i poste che stau alla ricerca de gugle, e ci dicesse chi è "giggino" a chissi che lo votu sapè! mò vella metto sà sotto https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=faramonti+luigi+giggino
e, pure rainiuse ch'à fattu i serviziu! ^_^ ma quale vuti 'mprobabbili! chissu pè "giggino" era bonu! ettecredo che nì potu trovà! au sbagliatu a nominagliu!
e, i presidente nostru è itu a fenì pure da Floris a La7!!! iateiu a vedè... a 1h.49. 50 addò ci stà n'atra vota la boldrini che legge i nome dè Luigi Fioramonti detto "Giggino" ^_^
presidè, comme t'ero detto l'atroieri la maghina la sò tenuta da portà a i meccanicu... lo stà a vedè ch'è succiessu alla flaminia presidè? stea a fà le prove pè zzeccà n'cima a i colle... e mess'è bruciata la testata! mò te tengo da portà pefforza colla 500 domà matina! :-(
ieri matina la prima rescita ufficiale dè i presidente eletto a i colle...
m'ero scordatu de mette la prima paggina de "repubblica" del 30.1.2015, addò se parla de i voto datu a i presidente nostru giggino!!!
e, chistu è i verbale della votazziò, addò ci stà i nome giustu "Fioramonti" e nò Faramonti comm'à detto la presidente della cammera on. Boldrini!
chesto è chello rescitu n'cima a tuitter
e, chistu i servizziu de daniele...
ecco i sevizziu de i tg2!
'ntantu mò ci stau più de 48.000 persò che conoscenu giggino! ;-) i video de giggino pell'eleziò pè i colle i'au vistu più de 48.000 voti!!!
Luigi Fioramonti "detto GIGGINO" presidente dè i colle!!!
e, pè chi n'ci crede, esso le prove! ci manchea solo che ci scrivienu "i garzò dell'osteria"!!! au sbagliatu a scrive i cognome, o i'au scrittu male, però esso la presindente della cammera on. boldrini che legge i nome de i garzò! sentetela bè...
semo 'rivati a 500 voti....
ANNUNCIU UFFICIALE DA PARTE DEGL'OSTE!!! DICHIARO ELETTO PRESIDENTE DE' I COLLE LUIGI FIORAMONTI!!!
ANNUNCIU DEGL'OSTE: ZOMPENNO I'APPIEGLIU NOMINALE DE I 632 GRANDI AVVENTURI ELETTURI, DICHIARO FORMALMENTE ROPIERTE LE VOTAZIU' PE' L'ELEZZIO' DELLA CARICA DE PRESIDENTE DE' I COLLE!!! APPERCIO'CCHE' DA MO' POTETE 'NCOMINCIA' A VOTA'... I CANDIDATU SAPETE CHI E', IO NO' VI POZZO DI' GNIENTE!
chessa è la reggistrazziò de i tg zero de radio capital ch'au passatu ierassera:
zittu zittu i garzò stà a fà straicche! ;-)
chissi potu fà n'saccu de numi tra oggi e domà, mapperò i candidatu presidente pè ì n'cima a i colle è unu e solo unu... i nome sio è GIGGINO FIORAMONTI, garzò dell'osteria dè i 'gnoranti!!!
stà a 'ncomincià la teerza votaziò... iatela a vedè quà n'cima:
Home page de La Repubblica !
Ne parlano tutti. Giggino Trend Topic su twitter. Tradotto, ne parlano davvero tutto. Oramai è davvero il presidente di tutti|!
I spogliu i stete a segui'?
allora, i volantinaggiu è itu bè! semo parlatu cò n'saccu de gente, e mò manchenu poco più de dù ora ai 'ncominciu delle votaziù pè elegge i presidente... pè nò scoprì tutte le carti, semo decisu de tirà fora i nome de i garzò solo alla quinta votazziò, sinnò và a fenì che chissi 'ncomincenu a mette i bastù pè traverso... apperciòcchè, semo decisu che alle prime votaziù ci starau solo m'paru de voti pè i garzò... così, giustu pè dì che n'ci provesseru pignente a cambià le carti a tavolinu! ;-)
chissi orammai sò tutti bruciati!!! meno male che se sò scordati de metteci pure i garzò...
sò 'rivate le libberatorie! allora mò potemo fà vedè ì'ncuntri de i garzò, candidatu alla presidenza de i colle, che ieri au datu n'saccu de boni frutti. però nonn'è fenita quà, perchè fino a gioveddì che vè, tocca che tutti quanti 'nziemi ci demo 'nà mani pè fà sì che aumentenu i voti. apperciòcchè, condividete!!! chistu è ì'ncontro cò i rappresentante della padania, che però n'zè fidatu de parlà allo ghiusu, e allora semo tenuti da ì a fà i'accordo de fora, allo ropiertu. se penzea che allo ghiusu ci stienu le cimici... bhà! però, tocca dì che alla fine s'è convintu a'ppoggià i garzò comme presidente!
doppo nemmancu n'ora ch'à resposto a chigli messaggi ch'erenu 'rivati, sò venuti a confrontasse cò issu i rappresentanti de i partitu dei cinque litri, e de i partitu de centro-sudde comprese pure le isole... cò chissi è statu m'pò più pesante 'rivà a'ccordasse, a n'certo pure ì'erenu pure stretto e messo n'mezzo, però alla fine i garzò nostru Luigi, è arescitu a portagli dalla parte sea! e, sosì, già semo 'rivati a quota 367! manca pocu regà!!!
chistu è i garzò, che appena è areentratu drento, doppo i colloquio cò chigliu della padania, ha tenutu da responne a n'saccu de messaggi... speremo solo che nonn'à confuso fischi pè fiaschi! ;-)
doppodechè, pè ghiude la serata, e, siccomme era n'incontro colle rappresentanti delle femmone lavoratrici-disoccupate-cassintegrate-'mpegnate politicamente cò m'pò tutti i partiti, una de chesse rappresentante de i stragnieri n'itaglia, i candidatu futuru presidente l'à fatte venì pè urdime, così ch'à offierta pure la cena (n'ze sà comm'è, però ha tenutu da pagà sempre ì'oste)... e, tocca dì che cò sè rappresentanti è statu più semplice e veloce 'rivà a accordi, perchè i garzò nostru, candidatu presidente l'ha convinte promettennoci duppi sordi rispetto a i maschi, perchè se i meritenu tutti! tenete presente che una vè addirittura dann'atru paese UE! e, cò chesse teneremmo da esse 'rivati a 489! tocca dasse 'ncora da fà, e tocca tenè presente che ci starà sempre quà cucchiarella...
Sto a vedè strani moviminti tra i garzó gl'oste l'ostessa cucchiella i picchettaru ,nn è che me stete a fá le scarpe ?? :-X
trovetemenne ù unu miegliu de issu p'arecoprì la carica più arda n'cima a i colle!!! nonn'esiste, ancora se i tieu da 'nventà!!!
cambiu della guardia a i colle... giorgio senn'è itu, chi è che pò piglià i posto sio? solo luigi i garzò dell'osteria pò arecoprì stà carica! oggi 'ntantu semo iti già a fà le prove pegl'insediamento, e ci semo portatu appriessu pure la banda dè i bicchierotto! ;-) https://www.facebook.com/video.php?v=10200144178405225
oggi pomeriggiu sò itu a trovà i garzò n'cima a i lotto... siccomme nomm'aresponnea, sò rentratu drento i tinello... e 'ndovinete m'pò che sò trovatu? mò lascio a ù 'mmagginà chello che ci potea stà drento a s'armadi! io m'pozzo parlà, sinnò m'arestenu... ;-)
garzò... datte da fà! sinnò chissi senne vau, n'te mica spettenu! te vò sbrigà?
bongiorno a tutta l'osteria... ieri matina la cerchia s'era ristretta a 5 numi, e i garzò nostru stà messo bè! però pò, durante la giornata, le cose se sò revoticate, e pare che ne sò rentrati n'atri 4-5 a dà 'mpicciu a i garzò. pure pè chesto, tocca lavorà sotto sotto, senza fassene accorge, portenno annanzi la candidatura de i nostru garzò! apperciòcchè, tocca che ci demo tutti da fà, e iamo a cercà i vuti pè fà i presidente de i colle!

Quando?

lunedì, 28 febbraio 2022 dalle 00:00

Dove?

Roma Quirinale
Piazza del Quirinale
00187 Roma

Notizie di Roma

eventi suggeriti:

Organizzatore:

Ruggero Indignato, Roma

Eventi a Roma